Robotics is our future

РОБОТИКАТА ЧАСТ ОТ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Машините са част от човешката реалност от дълго време, въпреки че индустриалната революция бе голям пробив в използването на машини. По това време, тяхното значение и важност е признато като цяло, но хората реагират по различни начини когато говорим за използването им в работните процеси, някои разглеждат машините като заплаха, а други виждат обещаващи възможности в тях. Днес, в ерата на технологиите се намираме в средата на преходна фаза, и сме свидетели на подобна ситуация, но този път по отношение на „SMART” интелигентните машини и процеси.
SMART” революцията ще ни отведе до възможността да инсталираме навсякъде машини и оборудване - дори и в човешкото тяло. Така развиваща се роботиката ще ни осигури помощници роботи като в дългосрочен план, те ще станат наши колеги.
Според предназначението му робота може да се класифицира като промишлен или обслужващ робот:
Международната асоциация по роботика определя промишления робот като "автоматично контролиран препрограмируем, многофункционален манипулатор с най-малко три програмируеми оси, които могат да бъдат фиксирани на място или мобилни за използване в индустриални приложения на автоматизацията." (както е определено в стандарт ISO 8373:1994)
Обслужващите роботи са предназначени за подпомагане, придружаване и обслужване на хора, за споделяне на околната среда на човека и проявяващи основи на интелигентно поведение, за постигане на поставените задачи. Те попадат в три класа, такива които заместват хората по време на работа в мръсни, опасни среди и еднообразни операции; такива които работят в тясно сътрудничество с хората, за да повишат комфорта, като помощ за възрастните хора, грижа за пациенти или да подпомагане при работа; и такива които работят върху хората, например медицински роботи за диагностика, хирургия, лечение и рехабилитация.
Роботите първоначално бяха построени за извършване на прости работни задачи, но все по-често изискваме от тях да мислят, като използват изкуствен интелект. Предимство на интелигентните машини е тяхната способност да изпълняват различни движения и да "мислят" безкрайно и неуморно. Днес, при проектирането на роботи, фокусът е върху способността на роботите да следват модели и като резултат, те обикновено са тясно специализирани. Възможността да изпълняват повече и по-сложни задачи ще бъде благодарение на увеличаване капацитета на памет и приложения за изкуствен интелект, които позволяват на огромни количества данни, да бъдат достъпни и използвани за различни оперативни задачи.
Като се има предвид бъдещето на работиката, е важно да се прецени до каква степен роботите могат да заменят или допълнят и подобрят човешкия труд. Има голяма вероятност натиска от икономически растеж и повишаване на производителността да доведат до отпадане на традиционните за човека роли и човешкия труд да се роботизира и автоматизира. В резултат на тази техническа промяна ще нарастне относително търсенето на високо образовани работници и ще намалее търсенето на по-малко образовани работници традиционно извършващи работни процеси, състоящи се от рутинните познавателни и ръчни задачи.
От гледна точка на безопасността и здравето при работа (БЗР) разпространението на роботиката представя както възможности, така и предизвикателства. Най-големите ползи за БЗР, произтичащи от по-широкото й използване е заместването на хора, работещи в нездравословни или опасни среди. В отбраната, сигурността, космическата или ядрена индустрия, но също така и в областта на логистиката, поддръжката и проверката. Автономни роботи са особено полезни при извършване мръсни, еднообразни или опасни задачи, с цел ограничаване или избягване експозицията на работници на опасни вещества и условия, като се намаляват физическите, ергономични и психосоциални рискове. Например, роботи вече се използват при извършване на повтарящи се и монотонни дейности, при работа с радиоактивен материал или в експлозивна атмосфера.
Въпреки тези постижения, има определени умения, за които хората ще продължават да бъдат по-подходящи от машините, като тук се поставя въпроса как да постигнем най-добрата комбинация от човешки и роботизирани умения. Предимствата на роботиката включват извършване на тежкотоварна работа с точност и повторяемост, но предимствата в полза на човешкия труд включват творчество, вземане на решения, гъвкавост и адаптивност. Тази нужда от комбиниране за придобиване на оптимални умения води до нуждата от съвместна работа на едно работно място от човек и робот. Новият начин на работа от своя страна доведе до разработването на нови подходи и стандарти, за да се гарантира безопасността на "екипът човек-робот".
Историята ни показва, че новите технологии осигуряват не само нови придобивки и възможности, но и нови разходи и заплахи. Налице е общ консенсус, че промяната в областта на роботиката и изкуствения интелект се случва с ускорен темп. Някои от предимствата на това развитие се по-добро здраве, увеличена производителност и осигурена безопасност. Потенциалните недостатъци са предизвикателството за запазване на неприкосновеността над личния живот и защитата на данните, изграждането на свръх очаквания и увеличаване на технологичната сложност.
Налице е необходимост от засилване на европейското сътрудничество в следните области: изисквания за безопасност на роботиката (серия от изисквания, норми за безопасна работа и най-добри практики), насоки за ергономичност на роботиката, методи за подобряване на безопасността и здравето при използването на роботиката, техники за валидиране и проверка (методи за тестване дали изискванията и насоките се прилагат правилно), образователни модели за обучение на работници да работят с роботи, добри практики за регулиране в областта на индустриалната (особено автономни роботи) и обслужваща роботика (по-специално грижата за хуманно отношение към роботите) и технологични възможности за създаване на безопасни системи чрез премахване или намаляване възможен риск от роботиката.
Източник: Европейската агенция за безопасност и здраве
16.12.2015
TODO write content