Обучения

Обучение по БЗР съгласно Наредба РД 07-2

Обучение по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба РД 07-2 от 16.12.2009г. В началото на 2010г. влезе в сила Наредба РД 07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно чл.6, ал.1 от същата наредба обучение се провежда на следните лица: 1. Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси /управители на фирми, управители на обособени звена и филиали от фирми и друг ръководен персонал/; 2. Длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ /органи по безопасност и здраве и др. лица и служби, които отговарят за здравословните и безопасни условия на труд/; 3. Лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажи по безопасност и здраве при работа; 4. Членовете на ГУТ и КУТ /не забравяйте, че група по условия на труд се сформира при над 5 човека персонал, а комитет по условия на труд при над 50 човека персонал/; 5. Работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа /това са всички работници, на които изисквате удостоверение за завършен курс, за да ги назначите на определена длъжност/; 6. Работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.   MariniOdit предоставя на свойте клиенти възможност за спазване на нормативните изисквания без да нарушава техните бизнес потребности, като предлага on-line обучения и организиране на групови обучения. „ON-LINE   ОБУЧЕНИЕ” 1. Бърз достъп до услугата On-line обучение имате чрез синия бутон в горния десен ъгъл на сайта. 2. След натискане на бутона Ви пренасочваме към формуляр за индивидуално обучение, необходимо е да попълните всички графи с Вашите данни и да изберете видът на желаното от Вас обучение. ВАЖНО: попълнете коректни данни, защото системата ги използва автоматично за осигуряване на достъп до услугата, издаване и изпращане на Сертификат. 3. След попълване, бутонът „Напред” в долния десен ъгъл ще Ви препрати на защитена страница на платформата за онлайн плащания E-pay, където можете да извършите плащане за желаната от Вас услуга. 4. При успешно извършено плащане Вие ще получите e-mail със защитени електронни връзки на предварително посочената от Вас електронна поща. Получените електронни връзки осигуряват достъп до обучителни материали и On-line тест. Материалите са разработени по начин да предлагат достъпен прочит на нормативната уредба. Имате неограничено време за подготовка преди да стартирате тестът. 5. След запознаване с обучителните материали, можете да използвате електронната връзка за попълване на On-line тест. При коректно попълнен тест, Вие автоматично получавате Сертификат за завършено On-line обучение с дата на успешно попълнен тест. Сертификатът е във вид удобен за принтиране. 6. Оригиналният Сертификат от Вашето обучение изпращаме по куриeрска фирма на посочените от Вас координати до 7 работни дни от датата на придобиване на Сертификата. ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК: 50.00 лв.   „ГРУПОВИ   ОБУЧЕНИЯ” Нашите квалифицирани преподаватели ще Ви подготвят, за да придобиете знания съгласно актуалните нормативни изисквания за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите. След обучението ще бъде проведен изпит под формата на тест, като в резултат ще Ви бъде издадено актуален Сертификат за преминато обучение по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба РД 07-2. При организиране на корпоративни или групови обучения цената се договаря според броя участници, като се свържете с нас на посочените телефони или директно чрез контактната форма на сайта от ТУК.

Обучение на ГУТ и КУТ съгласно Наредба №4

Обучение на представителите в групите и комитетите по условия на труд съгласно Наредба 4 от 03.11.1998г. В предприятия с численост на персонала над 5 души се сформира група по условия на труд (ГУТ). В предприятия с численост на персонала над 50 души се сформира комитет по условия на труд (КУТ). Всички лица участващи в ГУТ/КУТ трябва да преминат обучение, което бива два вида – първоначално и ежегодно, в зависимост от статуса на представителите на ГУТ или КУТ.   MariniOdit предоставя на свойте клиенти възможност за спазване на нормативните изисквания без да нарушава техните бизнес потребности, като предлага on-line обучения и организиране на групови обучения. MariniOdit предлага пълен набор от документация за функционирането на ГУТ/КУТ в раздел „Охрана на труда” / „ГУТ/КУТ”. „ON-LINE   ОБУЧЕНИЕ” 1. Бърз достъп до услугата On-line обучение имате чрез синия бутон в горния десен ъгъл на сайта. 2. След натискане на бутона Ви пренасочваме към формуляр за индивидуално обучение, необходимо е да попълните всички графи с Вашите данни и да изберете видът на желаното от Вас обучение. ВАЖНО: попълнете коректни данни, защото системата ги използва автоматично за осигуряване на достъп до услугата, издаване и изпращане на Сертификат. 3. След попълване, бутонът „Напред” в долния десен ъгъл ще Ви препрати на защитена страница на платформата за онлайн плащания E-pay, където можете да извършите плащане за желаната от Вас услуга. 4. При успешно извършено плащане Вие ще получите e-mail със защитени електронни връзки на предварително посочената от Вас електронна поща. Получените електронни връзки осигуряват достъп до обучителни материали и Удостоверение. Материалите са разработени по начин да предлагат достъпен прочит на нормативната уредба. 5. След запознаване с обучителните материали, можете да използвате електронната връзка за получаване на Удостоверение във вид удобен за принтиране. 6. Оригиналното Удостоверение от Вашето обучение изпращаме по куриeрска фирма на посочените от Вас координати до 7 работни дни от датата на придобиване на Удостоверението. ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК: 20.00 лв.   „ГРУПОВИ   ОБУЧЕНИЯ” Нашите квалифицирани преподаватели ще Ви подготвят, за да придобиете знания съгласно актуалните нормативни изисквания за условията и реда на функциониране на група и комитет по условия на труд съгласно Наредба 4 от 03.11.1998г. При организиране на корпоративни или групови обучения цената се договаря според броя участници, като се свържете с нас на посочените телефони или директно чрез контактната форма на сайта от ТУК.

Обучение по електробезопасност до 1000V

Обучения по електробезопасност до 1000V за придобиване или потвърждаване на квалификационна група. В края на 2013г. и в началото на 2014г. настъпиха промени в Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (в сила от 05.09.2013г.) и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (в сила от 23.01.2014г.). Съгласно тези изменения обучения за квалификационна група могат да провеждат и Центрове за професионално обучение, получили лицензия по Закона за професионалното образование и обучение по една от следните специалности: електромонтьор, електротехник, техник на енергийни съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации и др. Определени са нормативно пет квалификационни групи – от първа до пета, степенувани по отговорност на задълженията и действията на лицата, свързани с осигуряване на безопасност при работа с електрически съоръжения и уредби. Нашите квалифицирани преподаватели ще Ви подготвят, за да придобиете знания съгласно актуалните нормативни изисквания за електробезопасност, както и практически умения за работа с електрически уредби. След обучението ще бъде проведен изпит под формата на тест, като в резултат ще Ви бъде издадено актуално удостоверение за квалификационна група по електробезопасност, което е задължителен реквизит в документацията по безопасност и здраве на труда. Изпит за квалификационна група се полага при следните обстоятелства: - при постъпване на работа; - за повишаване на квалификационната група; - за възстановяване на квалификационната група след отнемане/понижаване; - периодично, в срокове, определени в длъжностната характеристика, но не по-дълги от една година за изпълнителния персонал и от две години – за ръководния персонал;   На обучение по електробезопасност подлежат: енергетици, електротехници, електромонтьори, дежурен енергиен персонал, механици, работещи с ръчни електрически инструменти, уреди и др.   При организиране на корпоративни или групови обучения цената се договаря според броя участници, като се свържете с нас на посочените телефони или директно чрез контактната форма на сайта от ТУК.
TODO write content