Управление на въздействието на хронични заболявания и увреждания на работното място

Според Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, европейците живеят и работят по-дълго, но са и изложени по-дълго на рисковете свързани с трудовия процес. Хронични заболявания като мускулно-скелетни смущения, сърдечно-съдови заболявания и проблеми, свързани с психичното здраве, например депресия засяга около 33% от по-възрастните работници, в сравнение с 15% от по-младите работници.

22% от работещите на възраст над 50 год. смятат, че не биха били в състояние да извършват сегашната си работа, когато достигнат до възраст от 60 год. Освен това, голяма част от организациите нямат процедура за подкрепа на работници и служители при връщането им на работа след продължителен отпуск по болест.

Много хронични заболявания могат да бъдат предотвратени или управлявани чрез прости решения. Превенцията, следвана от ранна намеса, доказано подобрява физическото, умствено и социално поведение на работниците. Добри практики за запазване на стабилно здравословно състояние на служителите са:
- достъп до специализирана медицинска помощ;
- ергономични подобрения на работната среда;
- адаптиране на работното време, работното място и условията на труд.

Работодателят, подпомаган от обслужващата Служба по трудова медицина, може да направи много, за да подкрепи запазването и завръщането на работа на служители, страдащи от хронични заболявания. Подобряването на условията на труд и задържането на опитни и компетентни работници допринася за развитието на бизнеса.


Източник: Здравословни работни места за всички възрасти 2016-17
31.01.2017

TODO write content