Служба Трудова Медицина

Фирма „Марини 2” ООД е създадена през 2012г. с предмет на дейност консултации относно спазване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В нейната структура се обособява лицензирана Служба Трудова Медицина с удостоверение №594 от 10.12.2015г., на Министерство на здравеопазването. В състава на службата влизат професионалисти с дългогодишен опит в областта на трудовата медицина и охраната на труда, които ни позволяват да Ви предложим комплексно обслужване съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, включващо:

- Мониторинг на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица /ЗЗБУТ ДВ бр.124/19997г./
- Оценка на риска по работни места /Наредба №5/1999г., ЗЗБУТ ДВ бр.124/1997г./
- Разработване на препоръки и мерки за снижаване на риска /ЗЗБУТ ДВ бр.124/1997г., Наредба №3/2008г./
- Обучение на ръководния персонал и на работещите съгласно изискванията на:
Наредба РД 07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично, задължително обучение и инструктаж на длъжностните лица по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Наредба № 4 от 03.11.1998г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд
- Анализ на здравословното състояние на работещите и връзката му с условията на труд.
- Изготвяне на заключения по предварителни медицински прегледи и изследвания за пригодността на работещите при постъпване на работа
- Организиране и извършване на периодичните профилактични медицински прегледи, за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес
- Организиране на всички специализирани измервания на факторите на работната среда: микроклимат, осветеност, шум, вибрации и ел. параметри
- Консултиране и изготвяне на документи за вътрешни и външни одити по OHSAS и ISO

Нашият екип е посветил своите усилия в опазване на здравословна работна среда и работа без риск за всички служители и работници. СТМ при „Марини 2” ООД залага своя успех на постоянно развитие и усъвършенстване на уменията и знанията в областта. Ние разбираме, че Вашият бизнес е специален и като такъв изисква специално и индивидуално отношение. Индивидуалният подход който Ви предлагаме е съобразен с Вашите потребности и очаквания, спазвайки едновременно с това действащото законодателство и нормативни актове на Република България.
TODO write content