Проверки в селското стопанство

От началото на август Главна инспекция по труда започва интензивни проверки в селското стопанство за спазване на трудовото законодателство. Ще се проверяват както работодатели, които не са проявили интерес към нововъведените трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден, така и такива, които са регистрирали образци на договорите, но обработваемите от тях площи предполагат наемането на повече работна ръка.

03.08.2015

TODO write content