Превенция за микро, малки и средни предприятия

Над 99% от фирмите в българската икономика за 2013г. се класифицират като микро, малки и средни предприятия. Въпреки че този тип предприятия не виждат превенцията на риска като приоритет, без съмнение голяма част от трудовите злополуки се случват имено тук. Чрез прилагане на подходящи методи, и познавайки интересите и нуждите на малкия и среден бизнес, можем да защитим служителите и да помогнем на предприятията да контролират професионалния риск. Един от основните проблеми свързани с липсата на адекватна превенция на рисковете в малките предприятия е непознаването и неразбирането на материята. Информационните кампании за превенция на професионалния риск, организирани от различни държавни и неправителствени организации, често остават неясни и дори непознати за малкия и среден бизнес. За да уловим и задържим техният интерес трябва да им предложим подходяща помощ или необходимите време и ресурс, специалисти в областта които за кратко време да определят и анализират специфичните рискове. Индивидуалната подкрепа към най-големият дял работещи предприятия може да бъде под формата на партньорства, регионални срещи, обучения, помощ по телефона и други действия изискващи минимални ресурси.
Ето един подход за превенция на риска конструиран в шест етапа, който може да използваме успешно:
1. Запознаване с предприятието, броя на служителите, тяхната дейност, статистически показатели за аварии и др.
2. Разбиране нуждите на компанията относно производителност, рентабилност, спазване на закона, информация и т.н.
3. Проучване и анализиране на предприятия с подобна дейност и брой на служители, където се е случило произшествие, авария или друг инцидент.
4. Изграждане на план за превенция с конкретни действия насочени към повишаване на информираността, потенциалната печалба, вложенията, бързите и видими ефекти.
5. Изпълнение на плана за превенция с действия насочени към увеличаване на производителността, подобряване условията на труд, запазване на клиенти, подобряване на социалния диалог и др.
6. Оценка и анализ на резултатите след осъществяване на плана за превенция.
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа е разработила и поддържа безплатна он-лайн платформа (OiRA), която позволява на микро и малки организации да въведат процедура за оценка на риска стъпка по стъпка - като се започне с идентифицирането и оценката на риска на работното място, към вземане на решения и прилагане на превантивни действия, до мониторинг и докладване. Превенцията обикновено се свързва със защита срещу административни наказания и глоби, докато нейната идеална цел е защита срещу възможни рискове свързани с нашето здраве и живот.

Източник: OSH Wiki, Designing a prevention approach suitable for small enterprises
31.05.2016
TODO write content