Правила за ползване

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на услуга от "Марини 2" ООД, чрез електронния сайт www.mariniodit.com и урежда отношенията между "Марини 2" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, м-ст „Боровец-север”2-377 (наричано по-долу за краткост MariniOdit) и всеки един потребител. При натискането на виртуален бутон, разположен на уебсайта www.mariniodit.com (различен от този на Общите условия), cе счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

 

1. Дефиниции

MariniOdit” е интернет сайтът www.mariniodit.com, който е собственост на “Марини 2” ООД и служи за виртуална платформа за предлагане и ползване на услуги.

 „Потребител” e лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и използването на предлаганите услуги.

 „Поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния сайт за ползването на една или повече конкретни услуги. Поръчката се извършва след потвърдено заплащане. Според направената поръчка, следва предоставяне на достъп до определена услуга.

 „Брошура / Известие” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до предлагани в електронния сайт услуги през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

 „Общи условия” са правилата определени от MariniOdit за използване на предлаганите в електронния сайт www.mariniodit.com услуги.

 

2. Условия за ползване

2.1. Разглеждането на електронния сайт www.mariniodit.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. За да се ползва услуга предлагана на електронния сайт www.mariniodit.com, е необходимо да се полпълнят всички полета маркирани с „*”.

2.3. В електронния сайт www.mariniodit.com за всяка услуга е посочена информация, с цел запознаване на Потребителя с предлаганата услуга.

2.4. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

2.5. В дясно до всеки продукт стои бутон „Изтегли“, който пренасочва към защитена страница за плащане. Поръчката се изпълнява след потвърдено плащане.

 

3. Поръчка на услуга

3.1. Услуга, предоставяна от MariniOdit чрез www.mariniodit.com, е услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

3.2. За да се направи поръчка, Потребителят попълва всички полета маркирани с „*”.

3.3. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния сайт чрез натискане на бутон „Изтегли”, след коректно попълнени данни се натиска бутон „Напред”.

3.4. При успешно активирана поръчка, Потребителят се пренасочва към защитена страница за извършване на плащане.

3.5. След потвърдено плащане, Потребителят получава достъп до съответната услуга. В случаите на on-line обучение, Потребителят получава e-mail със защитени електронни връзки на посочена от него електронна поща. Получените електронни връзки осигуряват достъп до обучителни материали и on-line тест.

3.6. Поръчки в електронния сайт www.mariniodit.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

3.7. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или непотвърдено плащане се анулират, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

3.8. При заявяване на услуга, която не може да бъде извършена дистанционно, Потребителят сключва договор с MariniOdit за съответната услуга. Условията и редът за извършване се определят в упоменатия договор.

3.9. Потребителят може да откаже направена поръчка преди извършване на плащане, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

3.10. След потвърдено плащане по направена поръчка, поръчката не може да бъде анулирана, тъй като услугата се предоставя непосредствено след момента на плащане.

3.11. Конкретни услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за достъп до същите се публикуват на съответните интернет страници на www.mariniodit.com.

 

4. Доставка

4.1. MariniOdit предоставя придобити Сертификати от on-line обучение в оригинален екземпляр чрез куриерска фирма до посочен от Потребителя адрес. Доставката е за сметка на MariniOdit и се извършва в срок от 7 (седем) работни дни.

4.2. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за приемане на доставката на посочения адрес в посочения срок, Продавачът се освобождава от задължението да предостави придобития Сертификат от on-line обучение в оригинален екземпляр.

 

5. Плащане

5.1. Заплащането на поръчаната услуга може да се извърши по банков път чрез електронната система на ePay, върху сумата за заплащане не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

5.2. За всяка поръчана услуга Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния сайт www.mariniodit.com към момента на поръчката. Цената на всяка услуга може да се променя динамично.

 

6. Изменение на Общите условия

6.1. С цел усъвършенстване и разширяване на предлаганите услуги, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от MariniOdit.

6.2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, MariniOdit уведомява Потребителя за извършените промени чрез публикуването им в електронния сайт www.mariniodit.com.

 

7. Права и задължения на MariniOdit

7.1. MariniOdit се задължава да полага необходимите грижи за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на услугите - предмет на настоящите Общи условия.

7.2. MariniOdit може да поставя електронни препратки към други интернет страници и рекламни банери в www.mariniodit.com за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери.

7.3. MariniOdit има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребители, предоставили адреса на своята електронна поща, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от MariniOdit.

7.4. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, намиращи се в www.mariniodit.com, принадлежат на MariniOdit и са защитени от Закона за авторското право и сродните права.

7.5. MariniOdit няма задължението и не може да гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя. При запознаване с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява, че използването на предоставяна услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

 

8. Права и задължения на Потребителя

8.1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни от MariniOdit на www.mariniodit.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от MariniOdit за всеки отделен вид услуга.

8.2. Потребителят сам осигурява компютърно оборудване и достъп до Интернет, необходими му за ползването на предоставяните от MariniOdit услуги.

8.3. Потребителят няма право с търговска цел да копира или възпроизвежда материали и ресурси обект на интелектуална собственост на MariniOdit.

8.4. Потребителят няма право да извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи на MariniOdit и разположени на www.mariniodit.com.

8.5. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от MariniOdit услуги.

 

9. Връзка

9.1. Всеки Потребител може да осъществи връзка с MariniOdit, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Връзка може да се осъществи на посочените e-mail, телефонен номер и през контактната форма в секция „Контакти“.

9.2. MariniOdit е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и коментари, като в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

 

За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Настоящите Общи условия са в сила от 13.03.2015г.

TODO write content