Поверителност

 

MariniOdit се ангажира да защитава всички лични данни, които са му предоставени доброволно от потребителите на www.mariniodit.com. Личните данни се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. Настоящият документ описва политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него. Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Тел: 02/915 35 18

Факс: 02/915 35 25

e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

site: www.cpdp.bg

 

Лична информация

MariniOdit събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват: изпълнение на заявка, предоставяне на услуги, предоставяне на достъп до определени функционалности на www.mariniodit.com, участие в организирани от MariniOdit събития и в онлайн проучвания за маркетингови дейности.

MariniOdit събира следната лична информация от използващите www.mariniodit.com потребители: име, пощенски адрес, електронна поща, телефонен номер, трудова дейност. Възможно е да бъде изискана допълнителна информация, в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която потребителят е заявил. Потребителят остава единствен притежател на личната информация.

Използвайки услугите на www.mariniodit.com, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от MariniOdit, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

 

Употреба на Вашите лични данни

MariniOdit използва лични данни на потребителите, за да предоставя услугата, която потребителят очаква, да обработва подадени заявки и запитвания, да предлага допълнителни услуги и събития, като това може да включва информация и от други фирми за подходящи продукти и услуги, да предоставя възможност за разплащане, да предостави клиентско обслужване, за промоционални и маркетингови дейности. Необходима част от информацията се използва за прилагане на Общите условия при използване на www.mariniodit.com.

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, като се свърже с MariniOdit на контактите, публикувани на www.mariniodit.com.

 

Защита на лични данни

Данните на потребители на www.mariniodit.com се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни. Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, може да се изпращат на имейл адреса за контакт, публикувани на www.mariniodit.com.

 

Предоставяне на лични данни на подизпълнители и трети страни

MariniOdit предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед сключване и изпълнение на договори и предоставяне на услуги. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица в това число и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания). На други трети лица, несвързани с търговската дейност на MariniOdit лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и MariniOdit , да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

 

MariniOdit не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

 

Връзки към електронни страници на трети страни

MariniOdit може да публикува материали на трети страни с разрешение на притежателите им, когато се изисква такова. Тези материали могат да съдържат връзки и/или да се използват за директно посещение на други електронни страници .

 

MariniOdit може да предостави връзка към дадена електронна страница без да поема отговорност към  политиката и практиката за конфиденциалност и информационна сигурност на съответната страница.

 

Изменение на тази Политика на поверителност

MariniOdit може да променя Политиката на поверителност по всяко време, като новата версия влиза в сила от датата, на която е публикувана,а съответната дата се посочва в дъното на страницата.

 

TODO write content