Оценка на риска

Безопасността и здравето на работещите зависи от правилното оценяване и управление на риска. За да се оцени ефективно риска на работното място, всички заинтересовани страни трябва добре да разбират правното значение, принципите, процеса на оценка на риска и ролята на основните участници в него. Специалистите от Служба трудова медицина при "Марини 2" ООД са на Ваше разположение, за да можете по-добре да разберете и отговорите на изискванията на българското законодателство.
Всички работодатели и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, трябва да оценят риска за здравето и безопасността на работниците и служителите. Съгласно изискванията на Наредба № 5 от 11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска, оценяването на риска включва следните етапи:
1. класификация на трудовите дейности;
2. идентифициране на опасностите при различните трудови дейности;
3. определяне на работниците и служителите, изложени на опасности;
4. определяне елементите на риска;
5. оценка на риска;
6. документиране.
Оценката на риска дава възможност на работодателите да вземат необходимите мерки за защита на безопасността и здравето на своите служители. На тази база се разработва програма за ограничаване или премахване на идентифицираните рискове, с цел да се намали вероятността от трудови злополуки и професионални заболявания.

Служба трудова медицина при "Марини 2" ООД Ви предлага извършване на Оценка на риска и актуализиране на същата по разработена методика в съответствие с действащото законодателство. Свържете се с нас, очакваме Ви на:
тел.: 0894 40 77 13, 0896 64 60 14
гр.Варна, ПК 9000,
ул.“Д-р Ан.Железкова” №3, офис 1
mariniodit@abv.bg

TODO write content