Отпадна графика за платен годишен отпуск

След изменение и допълнение на Наредба за работното време, почивките и отпуските (ДВ. бр.63 от 18 Август 2015г.) отпадна изискването за съставяне на график за платения годишен отпуск и съхранението му във всеки обект на предприятието. На вместо това, в срок до 31 януари работодателят писмено уведомява всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван такъв от предходни календарни години.

Ангажимент на работодателят е да води документация за платения годишен отпуск на работниците и служителите, която трябва да съдържа информация за ползване, прекъсване и отлагане на ползването, както и за изплатените възнаграждения и обезщетения.

18.08.2015

TODO write content