Нов начин на инспектиране от Инспекция по труда

От Инспекция по труда съобщават за предстоящи новости в методите на проверка, дължащи се на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”. Няколко са аспектите на които ще се наблегне с цел подобряване дейността на Инспекцията по труда в бъдеще.
Планирано е създаването на регистър на обектите за контрол според рисковия им потенциал. Базата данни ще дава възможност на контролните органи да насочат усилията си към най-рисковите предприятия по отношение спазването на трудовото законодателство. От друга страна ще се разредят срещите на коректните работодатели с инспекторите, според главния секретар на ИА ГИТ инж. Георги Милчин.
По проекта ще бъде разработена нова методика за инспектиране чрез въпросници за самоконтрол, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, със спазването на разпоредбите относно възникване, прекратяване, заплащане на труда, работно време, почивки, отпуски и т.н. Работодателите ще могат сами да откриват пропуските си и да ги коригират, а инспекторите ще могат по-лесно да преценяват къде са допуснати такива.
Очаква се разработване на процедура за активизиране на Комитетите и Групите по условия на труд във фирмите, като целта е активното участие на работещите в намирането и отстраняването на пропуски за безопасността по време на работа.
Поставя се въпроса с мобилността на работната сила, тенденция която все повече се засилва. Във връзка с проекта ще бъдат обучени най-малко 300 служители на ИА ГИТ по нови и нововъзникващи рискове на пазара на труда.
Началото на проекта е вече факт, стартира се с работа по дейността „Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията”, където е предвидено разработването на софтуер, улесняващ земеделските стопани при сключването на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство.

Източник: ИА ГИТ
23.08.2016
TODO write content