Наредби

Наредба РД-07 / 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за трудоустрояване

Наредба №5 от 20.02.1987г. за болестите, при които работниците боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл.ЗЗЗ ал.1 от Кодекса на труда 

Наредба за работно време, почивки, отпуски

Наредба №3 от 11.05.1993г., за реда и изискванията за определяне правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни за здравето условия или за работа при специфични условия

Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина 

Наредба №7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване 

Наредба за изменения и допълнение на Наредба №7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Наредба РД 07-1 от 2.02.2012г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Наредба №15 от 31.05.1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Наредба №3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Наредба
№3 от 27.07.1998г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

 

TODO write content