Наемане на сезонни работници от трети държави

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” очаква работодателите в туристическия бранш да наемат работна ръка от страни извън Европейския съюз по повод предстоящото стартиране на зимния сезон. В тази връзка припомняме условията и редът за наемане на сезонни работници - граждани на трети страни.
Разрешение за достъп до българския пазар на труда на сезонен работник се предоставя от Агенцията по заетостта, съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за прилагането му. Сезонната заетост е в границите от 90 дни до 9 месеца в годината, но в случай че назначението е до 90 дни условията са облекчени. Съгласно чл. 24л от Закона за чужденците в Република България, сезонната работа до 90 дни не изисква разрешение за работа, а единствено регистрация на работниците в Агенция по заетостта. Регистрация на работник - гражданин на трета държава се прави преди началото на заетостта и влизането на чужденеца на територията на страната и изисква следните документи:
- декларация в два екземпляра по образец, съгласно Приложение № 5 от ППЗТМТМ
- обосновка на искането;
- копие от документа за регистрация или ЕИК (единен идентификационен код) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР) и/или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ, легитимиращ вносителя на искането, както и удостоверение за актуално състояние (в случаите на фирми без ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР);
- документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника - гражданин на трета държава, легализирани по съответния ред, придружени със заверен превод на български език и съответстващи на изискванията за заемане на длъжността;
- декларация на работодателя, че са спазени условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ;
- заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника - гражданин на трета държава, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора;
- документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, приет с решение на Министерския съвет на основание чл. 3 от Закона за признаване на професионалните квалификации;
- копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника - гражданин на трета държава;
- договор за наем при спазване изискванията на чл. 28, ал. 1 и 4 ЗТМТМ.

За да се възползвате от облекченията за регистрация на сезонни работници за работа до 90 дни, трябва да сте сигурни че попадате в „Списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните”, съдържащ секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ (А) и „Хотелиерство и ресторантьорство“(I), съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008).

След като Агенцията по заетостта издаде становище за регистрация, работодателят трябва да уведоми териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на работното място в 7-дневен срок от реалното започване на работа на чуждестранните лица.

Лицата, получили разрешение за сезонен работник, могат да бъдат наемани само от работодателя, който е поискал и съответно получил разрешението. Те не могат да сменят работодателя си.


Източници: ИА „ГИТ”, Агенция по заетостта
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

24.11.2017

TODO write content