Медицинско наблюдение и анализ

В изпълнение на изискванията на Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, Служба трудова медицина при "Марини 2" ООД Ви предлага:
1. Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност;
2. Изготвяне на заключения за пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа;
3. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
4. Изготвяне на годишен анализ на здравното състояние на работниците и служителите на базата на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност, данните за професионалната заболеваемост, трудовия травматизъм и връзката им с условията на труд;
5. Уведомяване на избрания общо практикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.

Служба трудова медицина при "Марини 2" ООД Ви предлага извършване на медицинско наблюдение и анализ в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Свържете се с нас, очакваме Ви на:
тел.: 0894 40 77 13, 0896 64 60 14
гр.Варна, ПК 9000,
ул.“Д-р Ан.Железкова” №3, офис 1
mariniodit@abv.bg

TODO write content