Какво откриха инспекторите по морето?

От Главна Инспекция по труда съобщават за най-често допусканите нарушения, отчетени при тазгодишните проверки по Черноморието. Много от работодателите не вписват в трудовия договор всички задължителни клаузи, с които се договарят условията на труд, с което нарушават изискванията на Кодекса на труда. Според чл. 66, ал. 1 от КТ в него задължително трябва да е отбелязано:
1. мястото на работа;
2. наименованието на длъжността и характера на работа;
3. датата на сключване на трудовия договор и начало на изпълнението му;
4. времетраенето;
5. размерът на основния, удължения и допълнителния платен годишен отпуск;
6. основното и допълнително трудово възнаграждение и периодичността на изплащане;
7. продължителността на работния ден и работната седмица;
8. еднакъв срок на предизвестие за двете страни при прекратяване на трудовия договор.
Други чести нарушения са свързани със задълженията за изплащане на допълнително трудово възнаграждение при полагане на нощен труд и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
При много от извършените проверки са липсвали документи, свързани с разпределението на работното време. Съгласно чл. 403а от КТ на всяко място, на което се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи:
1. екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред;
2. списък на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа;
3. документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа;
4. писмено определени длъжностни лица, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда.
В сферата на безопасност на труда най-често срещаните нарушения са свързани с провеждането и документирането на инструктажите за безопасност, пълното оценяване на риска, провеждането на задължителни технически прегледи на съоръженията с повишена опасност и т.н.

Източник: ИА ГИТ, КТ
25.07.2016
TODO write content