Задължително застраховане трудова злополука 2018г.

Задължително застраховане трудова злополука 2018г.

Съгласно Заповед № РД01-883 от 03.11.2017 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г., издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г., на задължително застраховане трудова злополука подлежат:

Икономическа дейност

Код по КИД 2008

Коефициент на трудов травматизъм (Ктт)
(2013-2014-2015)
1. Добив на метални руди 07 8.55
2. Добив на въглища 05 2.80
3. Воден транспорт 50 2.67
4. Производство на основни метали 24 2.67
5. Производство на химични продукти 20 2.34
6. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 33 1.74
7. Строителство на съоръжения 42 1.71
8. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 16 1.68
9. Даване под наем и оперативен лизинг 77 1.62
10. Добив на неметални материали и суровини 08 1.51
11. Сухопътен транспорт 49 1.50
12. Горско стопанство 02 1.41
13. Пощенски и куриерски дейности 53 1.34
14. Специализирани строителни дейности 43 1.32
15. Производство на метални изделия, без машини и оборудване 25 1.24
16. Строителство на сгради 41 1.22
17. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 38 1.21
18. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52 1.19
19. Производство на изделия от други неметални минерални суровини 23 1.14
20. Производство на тютюневи изделия 12 1.12
21. Артистична и творческа дейност 90 1.11
22. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 35 1.11
23. Производство на превозни средства, без автомобили 30 1.07
24. Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 81 1.04
25. Производство на електрически съоръжения 27 0.98
26. Производство на изделия от каучук и пластмаси 22 0.97
27. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 0.97
28. Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 28 0.95
29. Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 17 0.93
30. Производство на мебели 31 0.89
31. Производство на напитки 11 0.84
32. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 13 0.72
33. Далекосъобщения 61 0.72
34. Радио- и телевизионна дейност 60 0.70
35. Производство на хранителни продукти 10 0.70
36. Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 01 0.67

Определеният среден коефициент на трудов травматизъм за страната е Ктт = 0,66.

TODO write content