Електрически уредби

Електрически уредби и съоръжения до 1000V

Импедансна контура „фаза – защитен проводник“;
Съпротивление на защитна заземителна уредба;
Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба;
Защитни прекъсвачи /Дефектнотокови защити/;
Съпротивление на изолация;
Изготвяне на досие за мълниезащитна уредба .
Повече информация по раздел „Измервания”, можете да получите и на тел. 0895 570 150
TODO write content