Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи подават годишна Декларация по чл.15, ал.1 за състоянието на условията на труд в предприятието. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, задължените лица уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието.
Срокът за подаване на годишните Декларации и Уведомления за предходната календарна година е 30 април. Декларацията и уведомлението по чл.15, ал.1 могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда”. Достъпът до електронните административни услуги се осъществява чрез портала за електронни услуги на адрес:
https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex

Служба трудова медицина при "Марини 2" ООД може да Ви консултира при попълване и подаване на Декларация и Уведомление по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ. Свържете се с нас, очакваме Ви на:
тел.: 0894 40 77 13, 0896 64 60 14
гр.Варна, ПК 9000,
ул.“Д-р Ан.Железкова” №3, офис 1
mariniodit@abv.bg

TODO write content