Време е да определим местата за трудоустрояване


Време е всяка фирма с персонал над 50 човека, да определи работните места подходящи за трудоустрояване за 2017 год., на основание чл.315 от Кодекса на труда. Съгласно чл.2 от Наредба за трудоустрояване (Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.), комисията по трудоустрояване съставя списък на местата до 31.01.2017г., който се съхранява във фирмата и се предоставя на обслужващата Служба по трудова медицина. След което в 14-дневен срок от определянето на местата се уведомява териториалното поделение на Агенцията по заетостта за определените работни места.

Какви документи трябва да се подготвят?
1. Заповед за съставяне на комисията по трудоустрояване;
2. Протокол от заседание на комисията по трудоустрояване;
3. Утвърден списък на работните места и длъжности за трудоустрояване;
4. Писмо за обявяване на свободните работни места и длъжности за трудоустрояване до Агенцията по заетостта;
5. Дневник за регистриране на трудоустроените лица.

Примерен списък на работните места и длъжности за трудоустрояване

Примерен списък на работните места и длъжности за трудоустрояване

При определяне на общия брой на работните места за трудоустрояване се позоваваме на Наредба РД 07-1 (Обн. ДВ. бр.13 от 14.02.2012г.), като работодателят трябва да определи не по-малко от половината за хора с трайни увреждания (лица със степен на увреждане 50 % и над 50 %).


Използвана нормативна уредба:
Закон за интеграция на хората с увреждания (Обн. ДВ, бр.81 от 17.09.2004г.)
Наредба за трудоустрояване (Обн. ДВ. бр.7 от 27.01.1987г.)
Наредба РД-07-1 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (Обн. ДВ. бр.13 от 14.02.2012г.)
Кодекс на труда

09.01.2017

TODO write content