Време е да определим местата за трудоустрояване

На основание чл.305 от Кодекса на труда, всяка фирма с персонал над 50 човека, трябва да определи местата за трудоустрояване на лицата с намалена трудоспособност и да подаде писмено броят им в Агенцията по заетостта до 14.02.2016г.


01.02.2016г.

TODO write content